iFin logo iFin Обрати тариф Продовжити ЕЦП
Область:
Область:  
Реєстрація
Зареєструватись з ЕЦП

Угода про використання сервісу iFin
і захисту конфіденційних даних

Завантажити PDF

Договір про використання сервісу iFin

м. Київ __ «____________» 20__ року

1. Терміни і визначення

Програмний продукт - комп’ютерна програма «iFin онлайн бухгалтерія», зареєстрована Державною службою інтелектуальної власності України 30.01.2013 р. Свідоцтво №47525 (надалі - Сервіс).

Публічна оферта - пропозиція необмеженому колу осіб укласти договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

Код активації - код (набір символів та/або цифр), призначений для активації доступу до Сервісу на обмежений термін.

Картка - картка з нанесеним під скретч-покриттям Кодом активації.

Аккаунт - обліковий запис, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до Сервісу.

Тариф – розмір оплати за певний набір доступних можливостей Сервісу на обмежений термін, обраний Замовником.

2. Предмет договору

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем (ліцензіаром) права на користування Сервісом Замовнику (ліцензіату) у вигляді Коду активації.

2.2. Цим Договором також обумовлено надання Замовнику додаткових програмних засобів та послуг партнерів Виконавця, які прямо чи опосередковано взаємодіють з Сервісом або є його частиною. Надання Замовнику додаткових програмних засобів чи послуг регулюється окремими розділами цього Договору.

2.3. Цей Договір є публічною офертою Виконавця, і відповідно до ЦК України, її прийняття означає, що приймаюча сторона стає Замовником.

2.4. Виконавець пропонує Замовникові платний доступ до Сервісу за адресою https://console.ifin.ua. Сервіс дозволяє в своїй єдиній комп'ютерній системі, безпосередньо в мережі Інтернет в залежності від обраного Тарифу користуватися відповідним набором доступних можливостей із наступного переліку: ведення бухгалтерського і податкового обліку, автоматичне формування, подання електронної звітності в Державну фіскальну службу, Пенсійний фонд, Управління статистики України в актуальній формі й у встановлений термін згідно з чинним законодавством України, реєстрація та отримання податкових документів з Єдиного реєстру податкових накладних тощо.

2.5. При здійсненні оплати за право користування Сервісом відбувається акцептування договору Замовником. При цьому Замовник повністю погоджується з умовами Договору без будь-яких виключень або доповнень.

2.6. Приймаючи умови цього Договору, Замовник дає згоду:

2.6.1. на обробку персональних даних;

2.6.2. на отримання інформаційних розсилок за вказаною при реєстрації адресою і телефоном.

2.7. За допомогою Сервісу та виключно за ініціативою Замовника, відбувається обробка і перетворення введених Замовником даних для формування електронної звітності Замовника з накладеним на неї електронним цифровим підписом Замовника та її подальшої передачі електронними каналами зв'язку в Державну фіскальну службу, Пенсійний фонд, Управління статистикиУкраїни згідно з чинним законодавством України, натисканням в інтерфейсі Сервісу кнопки «Здати в електронному вигляді».

2.8. Право на надання права на користування Сервісом Виконавець отримав від власника авторських майнових прав Бетехтіна Олега Володимировича.

3. Загальні умови надання Сервісу

3.1. Обов'язковою умовою надання Сервісу згідно з Договором є використання даних Замовника, які мають бути внесені до відповідних полів Сервісу.

3.2. Доступ Замовника до Сервісу відбувається з комп’ютерного пристрою Замовника за допомогою Інтернет браузера

4. Обов'язки і права Замовника

4.1. Замовник зобов'язався:

4.1.1. Своєчасно сплачувати вартість терміну користування Сервісом, відповідно до Тарифів, що оприлюднюються на офіційному сайті Виконавця - https://www.ifin.ua.

4.1.2. У разі виявлення під час використання Сервісу помилки та/або друкарської помилки негайно повідомити про це Виконавцеві будь-яким зручним способом: відправити повідомлення на електронну пошту info@service.ifin.ua або зателефонувати на «гарячу» лінію (044) 22-77-0-66..

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Доступу до Сервісу, використовуючи зареєстрований логін і пароль або ключ ЕЦП.

4.2.2. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: відправити повідомлення на електронну пошту info@service.ifin.ua або зателефонувати на «гарячу» лінію (044) 22-77-0-66..

4.2.3. Отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: повідомленням на електронну пошту info@service.ifin.ua або через «гарячу» лінію (044) 22-77-0-66..

5. Обов'язки і права Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язався:

5.1.1. Надавати Замовникові доступ до Сервісу впродовж обраного і сплаченого Тарифу.

5.1.2. Вносити до Сервісу актуальну інформацію, методи розрахунків і бланки на момент набирання ними чинності.

5.1.3. Повідомити користувача про зміни вартості Тарифу за 3 (три) календарних дні до набирання чинності таких змін.

5.1.4. За допомогою Сервісу вести облік оплат від Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Тимчасово припинити надання Замовникові Сервісу з технічних, технологічних або інших причин на час їх усунення. Плата за Сервіс протягом терміну, на який Виконавцем було припинено його надання, не стягується.

5.2.2. Припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником п.4.1.1. Доступ до раніше внесених в Сервіс даних залишається у Замовника впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів.

5.2.3. В разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість сплаченого терміну користування Сервісом.

5.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору, шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://www.ifin.ua не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін.

5.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни у Тарифах шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://www.ifin.ua не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін.

5.2.6. Вводити нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Замовника.

6. Вартість тарифів і порядок розрахунків

6.1. Вартість Тарифів оприлюднюється на офіційному сайті Виконавця - https://www.ifin.ua.

6.2. Замовник активує Сервіс на сайті https://www.ifin.ua під своїм Аккаунтом, шляхом обрання необхідного Тарифу та введення коду активації. Термін користування Сервісом відповідно до обраного Тарифу починається з моменту введення коду активації.

6.3. Замовник може продовжити користуватися Сервісом здійснивши оплату Тарифу Виконавцю або його офіційним партнерам обраним способом (розрахунковий рахунок Замовника, платіжна карта, придбати картку з кодом активації) .

6.4. Продовження терміну користування Сервісом має здійснюватися Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення дії поточного терміну користування Сервісом.

6.5. У випадку невчасного продовження терміну користування Сервісом Замовником, Виконавець припиняє користування Сервісом Замовникові одразу після закінчення терміну сплаченого Тарифу та негайно повідомляє про це Замовникаелектронною поштою. Доступ до раніше внесених даних в Сервісі у Замовника залишається впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів.

7. Гарантії

7.1. Виконавець гарантує Замовникові:

7.1.1. Володіння всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

7.1.2. Збереження даних, що внесені у Сервіс, впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.

7.1.3. Доступність до Сервісу впродовж 99,9% сплаченого терміну користування Сервісом з урахуванням положень, викладених у п. 5.2.1 та п.5.2.2 Договору.

7.1.4. Актуальність всіх використовуваних в Сервісі форм документів і методик розрахунків на момент набрання чинності законодавчих норм, що регламентують їх, але не раніше їх оприлюднення в офіційних джерелах.

7.2. Замовник гарантує Виконавцеві, що:

7.2.1. При реєстрації в Сервісі він вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

7.2.2. Він повністю ознайомився з умовами Договору, повністю його розуміє і добровільно приймає його умови.

7.2.3. Він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

7.2.4. Він володіє всіма правами і повноваженнями, розуміє умови і вимоги щодо здачі електронної звітності за допомогою ключів електронного цифрового підпису.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Замовник самостійно несе всю відповідальність за:

8.2.1. Дотримання вимог законодавства, у тому числі законодавства про захист авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

8.2.2. Достовірність даних, що вносяться у Сервіс, на підставі яких формується необхідна звітність в Міністерство доходів і зборів, Пенсійний фонд та Управління статистики

8.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за відсутність доступу до Сервісу протягом всього сплаченого терміну користування ним у разі виникнення проблем при передачі даних або з'єднанні, що сталися з вини Виконавця, унаслідок чого Виконавець зобов'язався дати одну додаткову годину роботи з Сервісом за кожну годину простою.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки і проблеми, що не пов'язані з діями Виконавця.

8.5. Замовник згоден з тим, що жодні інші збитки Замовникові Виконавець не відшкодовує.

8.6. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Договором за термін користування Сервісом.

8.7. Не вступаючи в протиріччя з вище вказаним, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі:

8.7.1. дії органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо);

8.7.2. пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії і збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини.

8.8. При виникненні обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін приймає на себе свій ризик наслідків таких обставин.

8.9. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили підтверджується документально відповідно до Закону.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони зобов'язалися виконувати умови конфіденційності щодо предмету цього Договору, технічної, комерційної і іншій інформації, отриманої один про одного, а також персональних даних Замовника в процесі виконання зобов'язань за Договором.

9.2. Виконавець не володіє конфіденційною інформацією Замовника, що підлягає вилученню в певних випадках і в певному порядку згідно із Законами України: «Про інформацію», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до публічної інформації», а також ЦК України, КК України, КПК України, а також іншим законам і не зобов'язаний нею володіти відповідно до його компетенції.

9.3. Виконавець надає Замовникові лише доступ до Сервісу, в якості електронного інструменту, за допомогою якого при введенні Замовником даних під своїм Аккаунтом він може формувати регламентовану звітність до Державної фіскальної служби,Пенсійного фонду і Управління статистики та передати її до цих органів, виключно за ініціативою самого Замовника.

9.4. Виконавець зобов'язався не надавати дані Замовника третім особам (у тому числі органам правопорядку, державним організаціям, а також стороні, яка задіяна в цивільному судовому процесі), якщо це не передбачено законом. При зверненні компетентних органів та у випадках, що передбачені законом, Виконавець направляє в корпорацію Microsoft офіційний запит про передачу даних Замовника Виконавцеві, оскільки Виконавець не зберігає їх відповідно до угоди Windows Azure. Виконавець може заздалегідь повідомити Замовника про таке надання, якщо це не заборонене законом.

9.5. Замовник сам несе відповідальність за відповіді на запити третіх осіб, що стосуються використання Замовником Сервісів.

9.6. Персональні дані, які Замовник вводить у Сервіс, передаються, зберігаються і обробляються на виробничих потужностях корпорації Microsoft. Використовуючи Сервіс, Замовник тим самим дає дозвіл на передачу особистих даних за межі регіону Замовника. Замовник погоджується з тим, що повинен отримати згоду в осіб, які повідомляють Замовникові свої особисті відомості, унаслідок здійснення спільних господарських операцій і ведення підприємницької діяльності, на передачу цих відомостей за регіону Замовника.

9.7. Сторони визнають, що обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.8. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання Послуг Замовникові.

10. Надання надійних засобів ЕЦП для віддаленого формування посиленого сертифіката

Умови цього розділу є договором щодо використання надійних засобів електронного цифрового підпису з метою отримання посилених сертифікатів у акредитованому центрі сертифікації ключів, між Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «АйФін», ЄДРПОУ 37933038, яке в межах цього розділу іменується Виконавцем.

10.1. Визначення та скорочення

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Посилений сертифікат відкритого ключа (далі - посилений сертифікат) – електронний документ, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу та використовується для ідентифікації особи підписувача.

Акредитований центр сертифікації ключів (далі - АЦСК) - акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України, що належить до сфери управління Державного підприємства «Національні інформаційні системи» та надає послуги електронного цифрового підпису. АЦСК засвідчив свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі, а також пройшов процедуру документального засвідчення компетентності здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів.

Надійний засіб електронного цифрового підпису (надійний засіб ЕЦП) – програмний засіб криптографічного захисту інформації, призначений для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Послуги електронного цифрового підпису (послуги ЕЦП) - допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені Законом України «Про електронний цифровий підпис».

10.2. Надання надійних засобів ЕЦП

10.2.1. Виконавець надає Замовнику засоби криптографічного захисту інформації – надійні засоби ЕЦП, до функцій яких входять генерація особистих та відкритих ключів та накладення ЕЦП на електронні документи.

10.2.2. З за допомогою надійних засобів ЕЦП та Сервісу Замовник створює та направляє до АЦСК електронну заяву про реєстрацію та відкриті ключі, які підлягають сертифікації.

10.2.3. При створенні заяви про реєстрацію Замовник зобов’язується використовувати тільки особисті ключі ЕЦП, відповідні яким посилені сертифікати є чинними на момент створення заяви. Перелік АЦСК, посилені сертифікати яких Замовник може використовувати при створенні заяви визначається Виконавцем.

10.2.4. Замовник повинен утриматись від використання функції віддаленого формування посиленого сертифіката у наступних випадках:

  • —  особистий ключ ЕЦП користувача, який Замовник планує замінити, постійно або тимчасово втратив чинність (скасований чи блокований) або є компрометованим;
  • —  інформація про власника особистого ключа ЕЦП зазначена у його посиленому сертифікаті не актуальна;
  • —  в інших випадках, визначених АЦСК у Регламенті.

10.2.5. Для формування та відправки до АЦСК електронної заяви про реєстрацію Виконавець має право провести додаткову ідентифікацію за даними Замовника, які обробляються Сервісом.

10.3. Послуги електронного цифрового підпису

10.3.1. Послуги ЕЦП надаються Замовнику акредитованим центром сертифікації ключів органів юстиції України відповідно до чинного законодавства України та Регламенту роботи акредитованого центру сертифікації органів юстиції, діюча редакція якого розміщена на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК в мережі Інтернет за адресою: https://ca.informjust.ua.

10.3.2. Підставою для надання послуг ЕЦП є подання Замовником до АЦСК електронного документу – заяви про реєстрацію, що формується та передається надійними засобами ЕЦП Виконавця.

10.3.3. Відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оформлення електронної заяви про реєстрацію завершується накладенням електронного цифрового підпису Замовника та інших осіб, зазначених Замовником в заяві про реєстрацію.

10.3.4. Технічне та інформаційно-консультативне супроводження підписувачів надається фахівцями АЦСК, у зв’язку з чим всі скарги, вимоги та інші звернення з приводу надання послуг ЕЦП Замовник подає до АЦСК у спосіб визначений ним на його офіційному інформаційному ресурсі.

10.4. Персональні дані

10.4.1. Замовник надає Виконавцю право обробляти (отримувати, збирати, реєструвати, накопичувати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати та знищувати) з використанням інформаційних (автоматизованих) систем персональні та інші дані працівників Замовника, з метою автоматизованого створення та передачі до акредитованого центру сертифікації ключів відповідних електронних документів для отримання Замовником послуг ЕЦП.

10.4.2. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані передаються, зберігаються і обробляються апаратно-програмними комплексами дата-центрів корпорації Microsoft. Замовник надає дозвіл на передачу своїх персональних даних за межі регіону (країни) Замовника.

10.4.3. Замовник засвідчує, що особи, персональні дані яких зазначені в електронних документах, створених ним з метою отримання послуг ЕЦП, повідомлені про мету та умови обробки їх персональних даних відповідно до п.6.1., 6.2. Договору та надали необхідну згоду на передачу та обробку своїх персональних даних Виконавцем та акредитованим центром сертифікації ключів.

10.4.4. Виконавець забезпечує зберігання персональних даних, наданих Замовником, протягом строку необхідного для забезпечення потреб Замовника в послугах ЕЦП але не менше 3 (трьох) років.

10.5. Вартість

10.5.1. Вартість надійних засобів ЕЦП з функціями формування та передачі заяв на реєстрацію до АЦСК визначається Виконавцем та залежить від кількості посилених сертифікатів які може отримати Замовник та строку їх чинності.

10.5.2. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку в національній валюті України шляхом банківського платежу або використання рекомендованих Виконавцем електронних платіжних систем в Інтернет.

10.6. Відповідальність Сторін

10.6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання.

10.6.2. Усі спори пов’язані з цим Договором Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спори, претензії шляхом переговорів, зацікавлена Сторона має право звернутися за захистом своїх прав та законних інтересів до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.6.3. При виникненні обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій одна до одної, і кожна із Сторін приймає на себе ризик наслідків таких обставин.

10.7. Конфіденційність

10.7.1. Виконавець забезпечує конфіденційність персональних даних Замовника

10.7.2. Відповідно до вимог законодавства в сфері послуг електронного цифрового підпису Замовник та користувачі, які на законних підставах володіють особистими ключами ЕЦП забезпечують конфіденційність та несуть відповідальність за:

  • —  збереження у таємниці особистих ключів створених за допомогою надійних засобів ЕЦП та паролів до них;
  • —  фрази голосової автентифікації (секретного питання), яка використовується акредитованим центром сертифікації ключів для ідентифікації користувача у разі звернення останнього для блокування чи скасування посилених сертифікатів засобами телефонного зв’язку.

11. Інші умови

11.1. Якщо спори між Замовником і Виконавцем стосовно Договору не вирішені шляхом переговорів, вони підлягають у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

11.2. У всіх випадках, не обумовлених Договором, Сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

11.3. Замовник не заперечує, що при оформленні рахунків, актів виконаних робіт на вимогу Замовника, уповноважена особа Виконавця може використовувати власний факсимільний підпис (факсиміле).