iFin logo iFin Обрати тариф
Реєстрація

Угода про використання сервісу iFin
і захисту конфіденційних даних

Завантажити PDF

Договір про використання сервісу iFin

м. Київ __ «____________» 20__ року

1. Терміни і визначення

Програмний продукт – комп’ютерна програма «iFin онлайн бухгалтерія», зареєстрована Державною службою інтелектуальної власності України 30.01.2013 р. Свідоцтво №47525 (надалі – Сервіс).

Публічна оферта – пропозиція необмеженому колу осіб укласти договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

Код активації – код (набір символів та/або цифр), призначений для активації доступу до Сервісу на обмежений термін.

Картка – картка з нанесеним під скретч-покриттям Кодом активації.

Аккаунт – обліковий запис, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до Сервісу.

Тариф – розмір оплати за певний набір доступних можливостей Сервісу на обмежений термін, обраний Замовником.

2. Предмет договору

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем (ліцензіаром) права на користування Сервісом Замовнику (ліцензіату) у вигляді Коду активації.

2.2. Цим Договором також обумовлено надання Замовнику додаткових програмних засобів та послуг партнерів Виконавця, які прямо чи опосередковано взаємодіють з Сервісом або є його частиною. Надання Замовнику додаткових програмних засобів чи послуг регулюється окремими розділами цього Договору.

2.3. Цей Договір є публічною офертою Виконавця, і відповідно до ЦК України, її прийняття означає, що приймаюча сторона стає Замовником.

2.4. Виконавець пропонує Замовникові платний доступ до Сервісу за адресою https://console.ifin.ua. Сервіс дозволяє в своїй єдиній комп'ютерній системі, безпосередньо в мережі Інтернет в залежності від обраного Тарифу користуватися відповідним набором доступних можливостей із наступного переліку: ведення бухгалтерського і податкового обліку, автоматичне формування, подання електронної звітності в Державну податкову службу, Пенсійний фонд, Державну службу статистики в актуальній формі й у встановлений термін згідно з чинним законодавством України, реєстрація та отримання податкових документів з Єдиного реєстру податкових накладних тощо.

2.5. При здійсненні оплати за право користування Сервісом відбувається акцептування договору Замовником. При цьому Замовник повністю погоджується з умовами Договору без будь-яких виключень або доповнень.

2.6. Приймаючи умови цього Договору, Замовник дає згоду:

2.6.1. на обробку персональних даних;

2.6.2. на отримання інформаційних розсилок за вказаною при реєстрації адресою і телефоном.

2.7. За допомогою Сервісу та виключно за ініціативою Замовника, відбувається обробка і перетворення введених Замовником даних для формування електронної звітності Замовника з накладеним на неї кваліфікованим електронним підписом Замовника та її подальшої передачі електронними каналами зв'язку в Державну податкову службу, Пенсійний фонд, Державну службу статистики згідно з чинним законодавством України, натисканням в інтерфейсі Сервісу кнопки «Відправити».

2.8. Право на надання права на користування Сервісом Виконавець отримав від власника авторських майнових прав Бетехтіна Олега Володимировича.

3. Загальні умови надання Сервісу

3.1. Обов'язковою умовою надання Сервісу згідно з Договором є використання даних Замовника, які мають бути внесені до відповідних полів Сервісу.

3.2. Доступ Замовника до Сервісу відбувається з комп’ютерного пристрою Замовника за допомогою Інтернет-браузера.

4. Обов'язки і права Замовника

4.1. Замовник зобов'язався:

4.1.1. Своєчасно сплачувати вартість терміну користування Сервісом, відповідно до Тарифів, що оприлюднюються на офіційному сайті Виконавця – https://www.ifin.ua.

4.1.2. У разі виявлення під час використання Сервісу помилки та/або друкарської помилки негайно повідомити про це Виконавцеві: відправити повідомлення на електронну пошту info.ifin@ukr.net .

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Доступу до Сервісу, використовуючи зареєстрований логін і пароль або ключ КЕП.

4.2.2. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості сервісу та його додаткових можливостей: відправити повідомлення на електронну пошту info.ifin@ukr.net .

4.2.3. Отримувати інформацію щодо Сервісу через повідомлення на електронну пошту info.ifin@ukr.net.

5. Обов'язки і права Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язався:

5.1.1. Надавати Замовникові доступ до Сервісу впродовж обраного і сплаченого Тарифу.

5.1.2. Вносити до Сервісу актуальну інформацію, методи розрахунків і бланки на момент набирання ними чинності.

5.1.3. Повідомити користувача про зміни вартості Тарифу за 3 (три) календарних дні до набирання чинності таких змін.

5.1.4. За допомогою Сервісу вести облік оплат від Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Тимчасово припинити надання Замовникові Сервісу з технічних, технологічних або інших причин на час їх усунення. Плата за Сервіс протягом терміну, на який Виконавцем було припинено його надання, не стягується.

5.2.2. Припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником п.4.1.1. Доступ до раніше внесених в Сервіс даних залишається у Замовника впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів.

5.2.3. В разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість сплаченого терміну користування Сервісом.

5.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору, шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://www.ifin.ua не менше, ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін.

5.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни у Тарифах шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://www.ifin.ua не менше, ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін.

5.2.6. Вводити нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Замовника.

6. Вартість тарифів і порядок розрахунків

6.1. Вартість Тарифів оприлюднюється на офіційному сайті Виконавця – https://www.ifin.ua.

6.2. Замовник активує Сервіс на сайті https://www.ifin.ua під своїм Аккаунтом, шляхом обрання необхідного Тарифу та введення коду активації. Термін користування Сервісом відповідно до обраного Тарифу починається з моменту введення коду активації.

6.3. Замовник може продовжити користуватися Сервісом, здійснивши оплату Тарифу Виконавцю або його офіційним партнерам обраним способом (розрахунковий рахунок Замовника, платіжна карта, придбати картку з кодом активації).

6.4. Продовження терміну користування Сервісом має здійснюватися Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення дії поточного терміну користування Сервісом.

6.5. У випадку невчасного продовження терміну користування Сервісом Замовником, Виконавець припиняє користування Сервісом Замовникові одразу після закінчення терміну сплаченого Тарифу та негайно повідомляє про це Замовника електронною поштою. Доступ до раніше внесених даних в Сервісі у Замовника залишається впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів.

7. Гарантії

7.1. Виконавець гарантує Замовникові:

7.1.1. Володіння всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

7.1.2. Збереження даних, що внесені у Сервіс, впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.

7.1.3. Доступність до Сервісу впродовж 99,9% сплаченого терміну користування Сервісом з урахуванням положень, викладених у п. 5.2.1 та п.5.2.2 Договору.

7.1.4. Актуальність всіх використовуваних в Сервісі форм документів і методик розрахунків на момент набрання чинності законодавчих норм, що регламентують їх, але не раніше їх оприлюднення в офіційних джерелах.

7.2. Замовник гарантує Виконавцеві, що:

7.2.1. При реєстрації в Сервісі він вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

7.2.2. Він повністю ознайомився з умовами Договору, повністю його розуміє і добровільно приймає його умови.

7.2.3. Він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.

7.2.4. Він володіє всіма правами і повноваженнями, розуміє умови і вимоги щодо здачі електронної звітності за допомогою кваліфіковаого електронного підпису.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Замовник самостійно несе всю відповідальність за:

8.2.1. Дотримання вимог законодавства, у тому числі законодавства про захист авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідним вимогам чинного законодавства України.

8.2.2. Достовірність даних, що вносяться у Сервіс, на підставі яких формується необхідна звітність в Державну податкову службу, Пенсійний фонд, Державну службу статистики.

8.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за відсутність доступу до Сервісу протягом всього сплаченого терміну користування ним у разі виникнення проблем при передачі даних або з'єднанні, що сталися з вини Виконавця, унаслідок чого Виконавець зобов'язався надати одну додаткову годину роботи з Сервісом за кожну годину простою.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки і проблеми, що не пов'язані з діями Виконавця.

8.5. Замовник згоден з тим, що жодні інші збитки Замовникові Виконавець не відшкодовує.

8.6. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником за Договором за термін користування Сервісом.

8.7. Не вступаючи в протиріччя з вище вказаним, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі:

8.7.1. дії органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо);

8.7.2. пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії і збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини.

8.8. При виникненні обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін приймає на себе свій ризик наслідків таких обставин.

8.9. Факт настання і закінчення обставин непереборної сили підтверджується документально відповідно до Закону.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони зобов'язалися виконувати умови конфіденційності щодо предмету цього Договору, технічної, комерційної і іншої інформації, отриманої один про одного, а також персональних даних Замовника в процесі виконання зобов'язань за Договором.

9.2. Виконавець не володіє конфіденційною інформацією Замовника, що підлягає вилученню в певних випадках і в певному порядку згідно із Законами України: «Про інформацію», «Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до публічної інформації», а також ЦК України, КК України, КПК України, а також з іншими законами і не зобов'язаний нею володіти відповідно до його компетенції.

9.3. Виконавець надає Замовникові лише доступ до Сервісу, в якості електронного інструменту, за допомогою якого при введенні Замовником даних під своїм Аккаунтом він може формувати регламентовану звітність до Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби статистики, Фонду соціального страхування України та передати її до цих органів, виключно за ініціативою самого Замовника.

9.4. Виконавець зобов'язався не надавати дані Замовника третім особам (у тому числі органам правопорядку, державним організаціям, а також стороні, яка задіяна в цивільному судовому процесі), якщо це не передбачено законом. При зверненні компетентних органів та у випадках, що передбачені законом, Виконавець направляє в корпорацію Microsoft офіційний запит про передачу даних Замовника Виконавцеві, оскільки Виконавець не зберігає їх відповідно до угоди Windows Azure. Виконавець може заздалегідь повідомити Замовника про таке надання, якщо це не заборонене законом.

9.5. Замовник сам несе відповідальність за відповіді на запити третіх осіб, що стосуються використання Замовником Сервісів.

9.6. Персональні дані, які Замовник вводить у Сервіс, передаються, зберігаються і обробляються на виробничих потужностях корпорації Microsoft. Використовуючи Сервіс, Замовник тим самим дає дозвіл на передачу особистих даних за межі регіону Замовника. Замовник погоджується з тим, що повинен отримати згоду в осіб, які повідомляють Замовникові свої особисті відомості, унаслідок здійснення спільних господарських операцій і ведення підприємницької діяльності, на передачу цих відомостей за межі регіону Замовника.

9.7. Сторони визнають, що обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.8. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання Послуг Замовникові.

10. Інші умови

10.1. Якщо спори між Замовником і Виконавцем стосовно Договору не вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У всіх випадках, не обумовлених Договором, Сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

10.3. Замовник не заперечує, що при оформленні рахунків, актів виконаних робіт на вимогу Замовника, уповноважена особа Виконавця може використовувати власний факсимільний підпис (факсиміле).